Thống kê KQXSMB theo tháng - Thống kế giải đặc biệt miền Bắc theo tháng

Xem thống kê theo: Năm 2023 - Năm 2022 - Năm 2021 - Năm 2020 - Năm 2019 - Năm 2018 - Năm 2017 -

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 10

Năm Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2023
07289
Tổng: 7
2022
35019
Tổng: 0
64668
Tổng: 4
65169
Tổng: 5
51859
Tổng: 4
80983
Tổng: 1
26450
Tổng: 5
13037
Tổng: 0
94309
Tổng: 9
96669
Tổng: 5
71218
Tổng: 9
92034
Tổng: 7
67145
Tổng: 9
65353
Tổng: 8
57974
Tổng: 1
79638
Tổng: 1
35546
Tổng: 0
15677
Tổng: 4
07253
Tổng: 8
68879
Tổng: 6
27465
Tổng: 1
50000
Tổng: 0
31698
Tổng: 7
12843
Tổng: 7
05499
Tổng: 8
50604
Tổng: 4
19739
Tổng: 2
89604
Tổng: 4
32041
Tổng: 5
73887
Tổng: 5
05085
Tổng: 3
93343
Tổng: 7
2021
31220
Tổng: 2
37377
Tổng: 4
20681
Tổng: 9
45747
Tổng: 1
73967
Tổng: 3
82245
Tổng: 9
97469
Tổng: 5
43550
Tổng: 5
31156
Tổng: 1
06085
Tổng: 3
72142
Tổng: 6
05618
Tổng: 9
49522
Tổng: 4
04019
Tổng: 0
64218
Tổng: 9
66067
Tổng: 3
24640
Tổng: 4
11609
Tổng: 9
86847
Tổng: 1
56449
Tổng: 3
93188
Tổng: 6
56628
Tổng: 0
73125
Tổng: 7
44417
Tổng: 8
69154
Tổng: 9
75309
Tổng: 9
92046
Tổng: 0
47069
Tổng: 5
67635
Tổng: 8
24242
Tổng: 6
54798
Tổng: 7
2020
03418
Tổng: 9
99600
Tổng: 0
49797
Tổng: 6
80489
Tổng: 7
20823
Tổng: 5
34965
Tổng: 1
19665
Tổng: 1
09726
Tổng: 8
60541
Tổng: 5
52248
Tổng: 2
82094
Tổng: 3
25618
Tổng: 9
46266
Tổng: 2
77616
Tổng: 7
62428
Tổng: 0
14408
Tổng: 8
99469
Tổng: 5
62319
Tổng: 0
18225
Tổng: 7
90157
Tổng: 2
07043
Tổng: 7
48879
Tổng: 6
06125
Tổng: 7
43128
Tổng: 0
32436
Tổng: 9
77946
Tổng: 0
45538
Tổng: 1
07707
Tổng: 7
33136
Tổng: 9
57483
Tổng: 1
92610
Tổng: 1
2019
19515
Tổng: 6
23881
Tổng: 9
17227
Tổng: 9
78051
Tổng: 6
04752
Tổng: 7
24275
Tổng: 2
94200
Tổng: 0
77901
Tổng: 1
65084
Tổng: 2
44946
Tổng: 0
16768
Tổng: 4
31409
Tổng: 9
75348
Tổng: 2
64511
Tổng: 2
45930
Tổng: 3
83641
Tổng: 5
16461
Tổng: 7
65897
Tổng: 6
29598
Tổng: 7
23749
Tổng: 3
72174
Tổng: 1
17237
Tổng: 0
08753
Tổng: 8
65074
Tổng: 1
88584
Tổng: 2
63309
Tổng: 9
24116
Tổng: 7
96139
Tổng: 2
42342
Tổng: 6
40698
Tổng: 7
88962
Tổng: 8
2018
29665
Tổng: 1
75644
Tổng: 8
58237
Tổng: 0
26134
Tổng: 7
04926
Tổng: 8
68515
Tổng: 6
99739
Tổng: 2
06832
Tổng: 5
99135
Tổng: 8
90043
Tổng: 7
75705
Tổng: 5
68218
Tổng: 9
48145
Tổng: 9
35128
Tổng: 0
47019
Tổng: 0
82524
Tổng: 6
39416
Tổng: 7
22850
Tổng: 5
91214
Tổng: 5
72328
Tổng: 0
15132
Tổng: 5
81258
Tổng: 3
08662
Tổng: 8
23203
Tổng: 3
72838
Tổng: 1
78933
Tổng: 6
13194
Tổng: 3
68886
Tổng: 4
23974
Tổng: 1
42318
Tổng: 9
59535
Tổng: 8
2017
52863
Tổng: 9
53707
Tổng: 7
75648
Tổng: 2
09379
Tổng: 6
20996
Tổng: 5
58309
Tổng: 9
29424
Tổng: 6
55801
Tổng: 1
15437
Tổng: 0
62571
Tổng: 8
00090
Tổng: 9
49604
Tổng: 4
47028
Tổng: 0
69172
Tổng: 9
30185
Tổng: 3
94549
Tổng: 3
84824
Tổng: 6
89570
Tổng: 7
59331
Tổng: 4
65732
Tổng: 5
75095
Tổng: 4
45353
Tổng: 8
30791
Tổng: 0
20234
Tổng: 7
22622
Tổng: 4
42282
Tổng: 0
51627
Tổng: 9
88324
Tổng: 6
31270
Tổng: 7
13687
Tổng: 5
48743
Tổng: 7
2016
23398
Tổng: 7
78904
Tổng: 4
02821
Tổng: 3
54308
Tổng: 8
19938
Tổng: 1
43271
Tổng: 8
91616
Tổng: 7
58551
Tổng: 6
81128
Tổng: 0
73100
Tổng: 0
60300
Tổng: 0
01367
Tổng: 3
79453
Tổng: 8
90809
Tổng: 9
42118
Tổng: 9
87787
Tổng: 5
78953
Tổng: 8
65206
Tổng: 6
42683
Tổng: 1
39821
Tổng: 3
49878
Tổng: 5
57699
Tổng: 8
99887
Tổng: 5
94694
Tổng: 3
18942
Tổng: 6
29449
Tổng: 3
89231
Tổng: 4
33073
Tổng: 0
00161
Tổng: 7
35526
Tổng: 8
45373
Tổng: 0
2015
71290
Tổng: 9
54201
Tổng: 1
23506
Tổng: 6
80339
Tổng: 2
75734
Tổng: 7
89780
Tổng: 8
35208
Tổng: 8
44655
Tổng: 0
34881
Tổng: 9
17590
Tổng: 9
18535
Tổng: 8
56873
Tổng: 0
73607
Tổng: 7
50685
Tổng: 3
89956
Tổng: 1
19413
Tổng: 4
78016
Tổng: 7
60472
Tổng: 9
83245
Tổng: 9
44745
Tổng: 9
93930
Tổng: 3
61669
Tổng: 5
62259
Tổng: 4
21494
Tổng: 3
76970
Tổng: 7
16894
Tổng: 3
72228
Tổng: 0
76946
Tổng: 0
52515
Tổng: 6
37538
Tổng: 1
08048
Tổng: 2
2014
54396
Tổng: 5
45497
Tổng: 6
10491
Tổng: 0
41632
Tổng: 5
14165
Tổng: 1
86156
Tổng: 1
83139
Tổng: 2
92630
Tổng: 3
66759
Tổng: 4
11443
Tổng: 7
37766
Tổng: 2
38713
Tổng: 4
03839
Tổng: 2
96312
Tổng: 3
28583
Tổng: 1
89055
Tổng: 0
96621
Tổng: 3
84860
Tổng: 6
81372
Tổng: 9
03601
Tổng: 1
64906
Tổng: 6
86342
Tổng: 6
91254
Tổng: 9
41770
Tổng: 7
13256
Tổng: 1
62771
Tổng: 8
92384
Tổng: 2
99954
Tổng: 9
21089
Tổng: 7
25765
Tổng: 1
42851
Tổng: 6
2013
38960
Tổng: 6
18234
Tổng: 7
99511
Tổng: 2
43333
Tổng: 6
25522
Tổng: 4
64372
Tổng: 9
05393
Tổng: 2
81438
Tổng: 1
63197
Tổng: 6
08711
Tổng: 2
63938
Tổng: 1
63255
Tổng: 0
31391
Tổng: 0
45484
Tổng: 2
20538
Tổng: 1
73595
Tổng: 4
56279
Tổng: 6
74506
Tổng: 6
35399
Tổng: 8
91284
Tổng: 2
18672
Tổng: 9
49189
Tổng: 7
10215
Tổng: 6
28128
Tổng: 0
87864
Tổng: 0
72845
Tổng: 9
27183
Tổng: 1
49752
Tổng: 7
28828
Tổng: 0
00571
Tổng: 8
57148
Tổng: 2
2012
41277
Tổng: 4
70927
Tổng: 9
64412
Tổng: 3
50734
Tổng: 7
09260
Tổng: 6
66321
Tổng: 3
68818
Tổng: 9
91692
Tổng: 1
68128
Tổng: 0
61164
Tổng: 0
65557
Tổng: 2
75138
Tổng: 1
17172
Tổng: 9
80606
Tổng: 6
26044
Tổng: 8
33911
Tổng: 2
37944
Tổng: 8
69893
Tổng: 2
38339
Tổng: 2
36829
Tổng: 1
35693
Tổng: 2
35772
Tổng: 9
11372
Tổng: 9
25426
Tổng: 8
91649
Tổng: 3
19327
Tổng: 9
71037
Tổng: 0
47181
Tổng: 9
49425
Tổng: 7
61010
Tổng: 1
61061
Tổng: 7
2011
51611
Tổng: 2
25831
Tổng: 4
05527
Tổng: 9
01365
Tổng: 1
26053
Tổng: 8
56528
Tổng: 0
48236
Tổng: 9
69236
Tổng: 9
54589
Tổng: 7
16882
Tổng: 0
72636
Tổng: 9
00917
Tổng: 8
63834
Tổng: 7
00175
Tổng: 2
88803
Tổng: 3
93522
Tổng: 4
02856
Tổng: 1
70196
Tổng: 5
29760
Tổng: 6
21505
Tổng: 5
18903
Tổng: 3
37172
Tổng: 9
05468
Tổng: 4
67989
Tổng: 7
12660
Tổng: 6
49044
Tổng: 8
33511
Tổng: 2
35536
Tổng: 9
19751
Tổng: 6
78170
Tổng: 7
10064
Tổng: 0
2010
44023
Tổng: 5
88289
Tổng: 7
86340
Tổng: 4
42326
Tổng: 8
17711
Tổng: 2
82779
Tổng: 6
91737
Tổng: 0
06908
Tổng: 8
55079
Tổng: 6
50321
Tổng: 3
32933
Tổng: 6
99178
Tổng: 5
52552
Tổng: 7
00429
Tổng: 1
23365
Tổng: 1
55458
Tổng: 3
88917
Tổng: 8
28683
Tổng: 1
57037
Tổng: 0
69149
Tổng: 3
00458
Tổng: 3
92443
Tổng: 7
89193
Tổng: 2
92355
Tổng: 0
78869
Tổng: 5
81395
Tổng: 4
61211
Tổng: 2
35931
Tổng: 4
45739
Tổng: 2
07954
Tổng: 9
53127
Tổng: 9
2009
75304
Tổng: 4
80975
Tổng: 2
80188
Tổng: 6
76770
Tổng: 7
54960
Tổng: 6
26725
Tổng: 7
90579
Tổng: 6
66803
Tổng: 3
39750
Tổng: 5
28801
Tổng: 1
01708
Tổng: 8
17188
Tổng: 6
25517
Tổng: 8
32040
Tổng: 4
00411
Tổng: 2
02112
Tổng: 3
86822
Tổng: 4
66421
Tổng: 3
51328
Tổng: 0
29066
Tổng: 2
02091
Tổng: 0
32868
Tổng: 4
54473
Tổng: 0
11660
Tổng: 6
20664
Tổng: 0
15386
Tổng: 4
98899
Tổng: 8
65989
Tổng: 7
17112
Tổng: 3
96556
Tổng: 1
50385
Tổng: 3
2008
39458
Tổng: 3
09199
Tổng: 8
48720
Tổng: 2
77527
Tổng: 9
26263
Tổng: 9
69196
Tổng: 5
49363
Tổng: 9
17324
Tổng: 6
63397
Tổng: 6
52844
Tổng: 8
97852
Tổng: 7
31507
Tổng: 7
52970
Tổng: 7
33865
Tổng: 1
46739
Tổng: 2
98561
Tổng: 7
06177
Tổng: 4
75458
Tổng: 3
82142
Tổng: 6
75620
Tổng: 2
36872
Tổng: 9
56617
Tổng: 8
30764
Tổng: 0
58415
Tổng: 6
66286
Tổng: 4
64076
Tổng: 3
46577
Tổng: 4
76007
Tổng: 7
71155
Tổng: 0
88111
Tổng: 2
01405
Tổng: 5
2007
74360
Tổng: 6
69866
Tổng: 2
15934
Tổng: 7
87939
Tổng: 2
09314
Tổng: 5
14516
Tổng: 7
22207
Tổng: 7
43773
Tổng: 0
72306
Tổng: 6
17445
Tổng: 9
56659
Tổng: 4
51912
Tổng: 3
05937
Tổng: 0
62214
Tổng: 5
27454
Tổng: 9
62646
Tổng: 0
31066
Tổng: 2
86293
Tổng: 2
30795
Tổng: 4
57085
Tổng: 3
56695
Tổng: 4
71365
Tổng: 1
50888
Tổng: 6
38915
Tổng: 6
84921
Tổng: 3
53010
Tổng: 1
05972
Tổng: 9
37337
Tổng: 0
95878
Tổng: 5
97652
Tổng: 7
70956
Tổng: 1
2006
45009
Tổng: 9
67627
Tổng: 9
65679
Tổng: 6
79270
Tổng: 7
96351
Tổng: 6
31897
Tổng: 6
97751
Tổng: 6
89221
Tổng: 3
62953
Tổng: 8
67322
Tổng: 4
39447
Tổng: 1
73180
Tổng: 8
27652
Tổng: 7
93101
Tổng: 1
03712
Tổng: 3
13131
Tổng: 4
57300
Tổng: 0
09584
Tổng: 2
76712
Tổng: 3
96088
Tổng: 6
66453
Tổng: 8
78021
Tổng: 3
36004
Tổng: 4
31624
Tổng: 6
59673
Tổng: 0
40501
Tổng: 1
57013
Tổng: 4
79554
Tổng: 9
37996
Tổng: 5
48575
Tổng: 2
11291
Tổng: 0
2005
34584
Tổng: 2
50058
Tổng: 3
46814
Tổng: 5
32563
Tổng: 9
09852
Tổng: 7
35371
Tổng: 8
95380
Tổng: 8
45626
Tổng: 8
12393
Tổng: 2
75293
Tổng: 2
00966
Tổng: 2
18862
Tổng: 8
38426
Tổng: 8
78896
Tổng: 5
58920
Tổng: 2
31335
Tổng: 8
49408
Tổng: 8
99663
Tổng: 9
86332
Tổng: 5
04269
Tổng: 5
59403
Tổng: 3
08310
Tổng: 1
69886
Tổng: 4
07114
Tổng: 5
25734
Tổng: 7
31791
Tổng: 0
79406
Tổng: 6
54238
Tổng: 1
27483
Tổng: 1
78585
Tổng: 3
23764
Tổng: 0
2004
70257
Tổng: 2
87881
Tổng: 9
19676
Tổng: 3
37347
Tổng: 1
66439
Tổng: 2
81021
Tổng: 3
83379
Tổng: 6
57930
Tổng: 3
48479
Tổng: 6
75469
Tổng: 5
14516
Tổng: 7
39609
Tổng: 9
05117
Tổng: 8
41045
Tổng: 9
76482
Tổng: 0
30860
Tổng: 6
95302
Tổng: 2
39434
Tổng: 7
07060
Tổng: 6
97338
Tổng: 1
38377
Tổng: 4
68900
Tổng: 0
76161
Tổng: 7
45218
Tổng: 9
16150
Tổng: 5
24558
Tổng: 3
45995
Tổng: 4
46984
Tổng: 2
98461
Tổng: 7
93997
Tổng: 6
69341
Tổng: 5
2003
49265
Tổng: 1
84587
Tổng: 5
23398
Tổng: 7
71454
Tổng: 9
23580
Tổng: 8
72604
Tổng: 4
25088
Tổng: 6
99437
Tổng: 0
09441
Tổng: 5
59690
Tổng: 9
67819
Tổng: 0
89788
Tổng: 6
48220
Tổng: 2
09405
Tổng: 5
76534
Tổng: 7
46834
Tổng: 7
15053
Tổng: 8
14007
Tổng: 7
02180
Tổng: 8
16764
Tổng: 0
10918
Tổng: 9
18096
Tổng: 5
12478
Tổng: 5
60336
Tổng: 9
69454
Tổng: 9
84310
Tổng: 1
64390
Tổng: 9
88473
Tổng: 0
68939
Tổng: 2
13466
Tổng: 2
45812
Tổng: 3

Hướng dẫn cách xem thống kê giải đặc biệt xsmb theo tháng

Ý nghĩa của chức năng tk giải đặc biệt hàng tháng nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về các GĐB miền Bắc đã ra theo từng tháng từ năm 2003 trở lại đây. Như vậy tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tháng, các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan và tra cứu được ĐB của bất cứ tháng nào của năm thay vì phải dò từng bảng kết quả riêng biệt.

Cụ thể ở bảng thống kê tháng, cho phép người dùng lựa chọn xem thông tin từ tháng 1 đến tháng 12. Sau khi chọn Xem kết quả, hệ thống sẽ hiển thị ngay các nội dung sau:

  • Danh sách các giải đặc biệt của tất cả các ngày trong tháng đó từ năm 2020 ngược trở lại đến năm 2003 tương ứng với khoảng thời gian 17 năm.
  • Đi kèm bộ số đặc biệt là tổng đề đã được thông tin sẵn

Từ bảng dữ liệu này, người dùng không chỉ xem được kết quả từng ngày trong tháng mà còn có thể theo dõi quy luật và đối chiếu giữa các năm của cùng một tháng. Đây chắc chắn là một công cụ thống kê không thể thiếu giúp người chơi Phân tích XS 3 miền hiệu quả.

100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất